شست و شوی دستگاه

آموزش شستشوی اسپرسوساز جمیلای ۳۰۰۵E

از این روش برای شستشوی دستگاه هایی مانند بارنی ۳۰۰۵ جمیلای ۳۶۰۵ و نوا ۱۲۸ می توان استفاده کرد.